AANDACHT !!!

Voor alle ongevallen overkomen tijdens de training en/of de wedstrijden, wordt er door Ost Gunther het dossier voor de verzekeringen opgemaakt en verder behandeld. (zowel voor de bijkomende polis afgesloten door de club, als deze van K.B.V.B.) De spelers worden verzocht met onderstaande richtlijnen rekening te houden.

 

WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL

 

Vergeet vooral niet het ongeval tijdig aan te geven via een degelijk ingevulde ongevalsaangifte (te vinden in de kantine of bij Ost Gunther) en dit binnen de 14 dagen. Nadien zal iedere tussenkomst door de KBVB worden geweigerd.

 

Te vermelden: omstandigheden van het ongeval, alsook de identiteitsgegevens. Op de achterzijde van de aangifte laat u de behandelende geneesheer het medisch getuigschrift invullen.

 

BIJVOEGEN : kleefstrook van uw ziekenfonds.

Deze volledig ingevulde aangifte moet aan Ost Gunther bezorgd worden. Wij bezorgen u na ontvangst van de K.B.V.B. een ATTEST VAN HERSTEL waarop de geneesheer de gekwetste genezen verklaart.

         

Belangrijk: indien kinesitherapie noodzakelijk lees verder !!!

 

Bepaalde geneeskundige behandelingen zoals kinesitherapie mogen slechts uitgevoerd worden mits toestemming van K.B.V.B. en de mutualiteit. Om tussenkomst in kiné te verkrijgen via de K.B.V.B. moet de sportieve inactiviteit gelijk of meer dan 15 dagen bedragen artikel 18.3 van het F.S.F. reglement. Wanneer er kiné noodzakelijk is moet de geneesheer dit vermelden alsook het aantal sessies. De K.B.V.B. zal dan laten weten voor hoeveel sessies zij zullen tussenkomen

(max. 60 per aandoening en per jaar) en vanaf welke datum de behandeling mag aanvangen, hetgeen ik u zal meedelen. Behandelingen voor de toegekende datum worden niet terugbetaald door de K.B.V.B. Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd bij de behandelende dokter en wederom te worden goedgekeurd door de KBVB.

 

AFHANDELING EN TERUGBETALING MEDISCHE KOSTEN

 

Let wel dat deze niet altijd voor 100% worden terugbetaald, en er ook een niet afkoopbare vrijstelling van 11.30 € is bij de K.B.V.B.

De medische kosten omvatten de kosten voor geneesmiddelen, ereloon, hospitalisatie, medische behandelingen, medisch vervoer, prothese enz...

De rekeningen moeten eerst aan uw ziekenfonds worden overgemaakt die daar een gedeelte zal van terugbetalen volgens het RIZIV barema.

 

 

 

 RIZIV barema: dit betekent o.a. dat geen tegemoetkoming is voorzien voor supplementen die voortkomen uit het verblijf op een 1 of 2 persoonskamer bij hospitalisatie, geen tegemoetkoming voor geneesmiddelen die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald categorie D, voor het huren van krukken, radioscopie en taping.)

 

Vraag aan uw ziekenfonds een verzamelattest waarop de door u betaalde medische kosten en de door het ziekenfonds uitbetaalde tussenkomsten vermeld worden.

 

Dit attest samen met het door uw dokter ingevulde ATTEST VAN HERSTEL (K.B.V.B.) bezorgt u aan Ost Gunther.

 

LET WEER OP :   Indien dit attest van herstel niet is binnen gebracht mag het voetbalspelen niet hernomen worden

 

Nadat de KBVB de terugbetaling van de oplegkosten gestort heeft op rekening van de club zullen wij dit onmiddellijk over maken aan het slachtoffer.

 

Het niet terugbetaalde gedeelte kan u terugkrijgen via een "persoonlijke ongevallen verzekering" of via de gemeenschappelijke clubpolis indien u bent ingeschreven.

 

Tenslotte nog enkele bemerkingen

 

  • het attest van herstel moet steeds worden binnen gebracht en dan pas daarna mag het voetballen hernomen worden.
  • De verjaring van een ongeval treedt in één jaar na ontvangst van de ongevalsaangifte of van het laatste document in het dossier.
  • Het F.S.F. is geen mutualiteit geen verzekeringsmaatschappij en kent verscheidene uitsluitingen. Het is daarom van belang een polis persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten of zich in te schrijven in de clubpolis.

         

EEN DEGELIJK INGEVULDE ONGEVALAANGIFTE SPAART TIJD EN VERMIJDT VEEL PROBLEMEN EN NUTTELOZE DISCUSSIES ACHTERAF.         

 

Wanneer u hieromtrent vragen heeft, stel ik mij graag ter beschikking om deze te beantwoorden. Aarzel niet om hiervan gebruik te maken.

Het is natuurlijk de vurigste wens van onze club dat er zich geen sportongevallen voordoen. Het kan echter steeds gebeuren. Daarom ook deze bondige nota.

Ik hoop te mogen rekenen op uw bereidwillige medewerking.

 

Met sportieve groeten,

                                                                                  

                                                     

Gunther Ost

Hoge Bokstraat 30

9111 Belsele

03/777.65.78

Ongevalaangifte 2022
PDF – 149,4 KB 42 downloads

Dit volledig ingevulde document zo spoedig mogelijk afgeven op de klub